Alege Medierea! Procedura Modernă, Rapidă și Eficientă
pentru soluționarea cu succes a conflictelor civile și penale!
Contact
0757.398.923
 • Medierea

  solutia eficienta
 • Avantajele

  medierii
 • Conflicte/Litigii

  ce pot fi mediate
 • Principiile

  medierii
 • Procesul

  de mediere

Procesul de Mediere

Procesul de Mediere

este compus din ședințe de mediere, ședințe de mediere ce reprezintă discuții ale mediatorului cu părțile în sesiune comună (ședință comună), ori în sesiune separată (ședință privată între mediator și o singură parte) .


Etapele procesului de mediere:

1. Etapa de pregătire a medierii (premediere) este etapa care pregătește procesul propriu-zis de mediere. Începe prin demararea procedurilor de mediere de către o parte din conflict ori de toate părțile din conflict.

a) Dacă toate părțile din conflict reușesc și sunt dispuse să vină în biroul mediatorului, acesta, dupa o sumară discuție cu părțile, aflând de la acestea date/informatii despre conflict, începe discutarea procedurilor de mediere - etapa de informare privind medierea. Acestă etapă constă într-un dialog al mediatorului cu părțile conflictului, ședință în care mediatorul explică acestora , cu referință la conflictul lor, procedura medierii, avantajele și scopul medierii, principiile medierii, regulile procesului de mediere, rolul și drepturile sale de mediator, drepturile si obligațiile părților in proces, costurile/onorariile pentru mediere, efectele unui Acord de Mediere. In această ședință mediatorul pregatește părțile din conflict pentru mediere.

b) Daca la mediator se prezintă doar o parte, mediatorul este mandatat de aceasta să facă demersurile necesare pentru a invita cealaltă (celelalte) parte (i) la mediere. In acest sens, partea solicitantă a medierii, îl mandatează pe mediator (printr-un Contract de Pregătire a Medierii) să facă toate demersurile necesare ca cealaltă (celelalte) parte (i) să vină la mediere, să iși exprime un punct de vedere față de conflict și față de oportunitatea medierii. Tot în acestă etapă mediatorul obține datele de contact de la partea solicitantă, atât cât îi sunt cunoscute. In baza Contractului de Pregătire a Medierii mediatorul se obligă să depună toate diligențele în determinarea părților pentru parcurgerea medierii și soluționării amiabile a litigiului lor.

Mediatorul trimite o invitație la mediere prin curier sau poștă părții din conflict. Mediatorul (recomandabil) ia legătura cu partea respectivă prin email, telefonic, poate chiar stabili o scurtă întâlnire cu aceasta în vederea informării despre medierea conflictului. Dacă partea acceptă sa vină măcar la ședința de informare privind medierea - sedintă prealabilă medierii de fond, mediatorul se va întâlni cu toate părțile din conflict la data și ora de comun acord stabilite.

Dupa Etapa de Informare Prealabilă privind Medierea - în urma tuturor discuțiilor cu mediatorul, părtile, în virtutea principiului autodeterminării pentru mediere (principiu care guvernează toate fazele medierii) pot fie să accepte să-și medieze litigiul lor, fie să nu accepte medierea.

Daca acceptă medierea, după semnarea Contractului de Mediere, se trece în Etapa de Mediere Propriu-zisă. Daca părțile sau una din părți refuză medierea, li se va înmâna de către mediator un Certificat de Informare privind Medierea care va confirma faptul că părțile au parcurs Ședința de Informare privind Medierea cu un mediator autorizat, sedință obligatorie conform art 2 din Legea Medierii.

2. Etapa de mediere propriu-zisă (medierea de fond ) Dacă părțile, în urma etapei de pregătire a medierii, acceptă să iși rezolve conflictul / litigiul prin mediere, semnează Contractul de Mediere pus la dispoziția lor de către mediator, medierea de fond poate incepe. In cadrul medierii propriu-zise, părțile, sub asistența directă a mediatorului, prezintă fiecare conflictul asa cum îl percepe. Ulterior prezentării detaliate a conflictului, mediatorul și părțile, printr-un dialog structurat, lămuresc impreună aspectele divergente ale conflictului. Mediatorul face o analiză a conflictului, impreună cu toate părțile din mediere. Se discută pe rând situația și cauzele ei, pozițiile părților, punctele lor de vedere, propunerile lor. După discutarea propunerilor și generarea de soluții si opțiuni amiabile se trece la negocierea unor soluții cât mai satisfăcătoare pentru fiecare parte. Daca analiza conflictului/situației este prima parte a medierii de fond, generarea și negocierea de soluții este partea a doua din mediere. Tehnicile și tacticile de comunicare și negociere a mediatorului vor fi esențiale reușitei medierii.In timpul Ședintelor comune - cu toate părțile din conflict este posibil ca mediatorul să observe necesitatea unei sedințe private, sedință în care va discuta exclusiv cu o parte, în mod separat și confidențial. Oricare din părți poate solicita mediatorului desfășurarea medierii în ședințe private, care pot avea loc chiar și in zile diferite.

3. Etapa de finalizare a medierii. Aceasta etapă reprezintă sfârsitul medierii consemnat intr-un proces verbal de Închidere a medierii, în care mediatorul constată modul de finalizare a medierii - cu Acord de Mediere sau fără soluție agreată de părți.

Închiderea medierii poate avea loc în 4 moduri:

 1. părțile au ajuns la un acord de mediere, la o soluție care privește toate aspectele conflictului, conflictul a fost soluționat în totalitate
 2. părtile au ajuns la un acord parțial, conflictul a fost soluționat parțial
 3. părtile nu au ajuns la un acord
 4. părțile sau una din părti renunță la mediere

4. Acordul de mediere reprezintă actul final care se redactează de către mediator în urma procesului de mediere, act care transcrie înțelegerea la care au ajuns părtile. Acordul de mediere are putere de lege între părti, fiind un contract intre acestea. Forța juridică a unui ACORD DE MEDIERE, este cea a unui contract bilateral, în care părțile se obligă să facă, să dea, sau să execute ceva una în favoarea alteia. Acordul de mediere este valid, valabil și viabil încă din momentul semnării lui, produce efecte juridice din acel moment.

4.1. Dacă medierea a avut loc în timpul unui proces judiciar părtile sunt obligate să prezinte instanței Procesul verbal de Închidere a medierii, si, in cazurile in care au ajuns la o ințelegere, Acordul de Mediere. Procesul Verbal si Acordul de mediere se vor depune la instanță atât în format tipărit semnate de către părti și mediator, cât și în formă electromică. Instanța va lua act de acordul de mediere și va da o Hotarâre de expedient care va consfinți intelegerea partilor asa cum este ea redactată în Acordul de Mediere.

4.2. Dacă Medierea a avut loc inainte de derularea unui proces judiciar, părțile primesc de la mediator Procesul verbal de închidere a medierii și ACORDUL DE MEDIERE atât în format tipărit semnat de părți si mediator, cât si in format electronic. Acordul produce efecte juridice între părți de la data semnării lui. Prezentarea Acordului la un notar public sau la o instantă este facultativă și la dispoziția părților, excepție făcând cazurile în care Acordul are ca obiect transferuri de drepturi de proprietate imobiliară sau alte drepturi reale, ori cauze și partaje succesorale.